stat ผลการเรียนปีการศึกษา 2554

ภาคเรียนที่ 1

หมายเหตุ

  • ขณะนี้สามารถดูได้เฉพาะ ม.3 สำหรับ ม.6 สามารถดูได้เฉพาะเกรดเฉลี่ยและรายวิชาบางรายวิชา (รอการแก้ไขรายวิชา)
  • ขออภัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 4,5 ซึ่งใช้หลักสูตรใหม่ ยังไม่สามารถรายงานผลบนเว็บเป็นรายบุคคลได้ ขอให้ฟังผลตอบรับแบบรายงานประจำตอนเปิดภาคเรียน
  • รายวิชาเพิ่มเติมบางรายวิชาที่เปิดใหม่อาจยังไม่มีในฐานข้อมูลนักเรียน บางคนอาจไม่เห็นผลการเรียนแต่มีการคำนวณคะแนนเฉลี่ยรวมไว้ให้แล้ว
  • หากพบว่าเกรดวิชาใดไม่ปรากฏผลให้แจ้งที่ห้องวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน